Wyszukiwarka Google
 
Projekty Naukowo - Badawcze

 
Zapraszamy do współpracy uczelnie, instytuty, placówki naukowo badawcze jak również inne podmioty zajmujące się pracami badawczymi w celu potwierdzenia już uzyskanych wyników prac naukowych oraz opracowania pełnej teorii dla naszej technologii, jej zastosowania w medycynie oraz przemyśle.
 
Urządzenie RAM (Rurowy Aparat Magnetyczny) - projekty badawcze:

Badania naukowe i prace rozwojowe

Definicja - przedruk ze strony Uniwerytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1. Przez badania naukowe należy rozumieć:

1) badania podstawowe - prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie;

2) badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

2. Prace rozwojowe to:
nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności:

1) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;

2) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku, gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej;

3) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie.

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Zdjęcia mikroskopowe kryształów soli mineralnych strąconych w procesie wrzenia wody której czas relaksacji T1 zmieniony został w polu magnetycznym aparatu RAM.

Zdjęcia mikroskopowe osadu powstałego w wodnej instalacji przemysłowej po jego kontakcie z wodą poddaną uprzednio działaniu pola magnetycznego aparatu RAM.
więcej

Politechnika Śląska w Gliwicach

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków - współpraca od roku 1994 do dnia dzisiejszego.
Badanie wpływu pola magnetycznego na proces rozkładu oraz usuwania osadów z przewodów wodociągowych.
więcej

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie

Zakład Radiospektroskopii Jądrowej
Wyniki badań czasu relaksacji w próbkach wody.
więcej

Elektrownia "Rybnik" w Rybniku

Laboratorium Wydziału Chemicznego
Wpływ pola magnetycznego na zmiany lepkości zachodzące w wodzie zdemineralizowanej
więcej

Cukrownia "Racibórz" w Raciborzu

Wpływ pola magnetycznego aparatu RAM na proces powstawania osadów kamienia kotłowego na powierzchniach grzejnych stacji wyparnej znajdującej się w linii technologicznej produkcji cukru.
więcej

Indywidualne Prace Badawcze

Zbiór prac naukowo-badawczych wykonanych w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Mirosława Przeworowska-Kawala (AZ-942/8)

Wpływ wody poddanej działaniu pola magnetycznego na obraz morfologiczny wywołany hipoksją hipobaryczną w kłębkach nerkowych u szczurów.

The influence of magnetized water on morphological changes in kidney glomerulus in rats under hypobaric hypoxemia.
więcej

Ryszard Kaszubski (AZ-896/33)

Ocena efektu działania wody poddanej ekspozycji pola magnetycznego na czynność i strukturę komórki wątrobowej
więcej

Tatiana Makosz (AZ-913/43)

Wpływ pojenia dojrzałych szczurów wodą poddaną działaniu pola magnetycznego na zmiany strukturalne w pęcherzykach płucnych wywołane hipoksją.
więcej

Uwaga: W pracach naukowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach nie ujawnia się właściwej - dla zmian czasu relaksacji T1 wody - charakterystyki pola magnetycznego.

Indywidualne Prace Badawcze - c.d.

Zbiór prac naukowo-badawczych wykonanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lucyna Holysz, Aleksandra Szczes, Emil Chibowski

Wpływ pola magnetycznego na przewodnictwo elektryczne oraz proces parowania wody poddanej działaniu tego pola.
więcej